Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

2 percentá

Milí rodičia, priatelia umenia,

zdvorilo vás chceme požiadať o darovanie 2% vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2019 v prospech Rodičovského združenia Áno umeniu, ktoré v spolupráci so školou sa snaží pomáhať deťom rozvíjať svoj talent.

Vopred ďakujeme, že podporíte naše deti a ich umenie a  oni vďaka nemu môžu robiť svet lepším a krajším.

Informácie o postupe ako aj tlačivá sú na stolíkoch na chodbách, alebo na uvedených odkazoch:

Pre bližšie informácie môžete kontaktovať p. tajomníčku na 3. posch.


PRACOVNÁ PONUKA - UČITEĽ HRY NA HUSLIACH

Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22 Topoľčany,95501 prijme do pracovného pomeru od 1.9.2020 na plný pracovný úväzok učiteľa hry na husliach.

Kvalifikačné predpoklady: 

a) vyššie odborné vzdelanie v hre na husliach                                 

b) vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa

Požadované doklady: 

a) vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom

b) vysvedčenie o štátnej skúške a  vysokoškolský diplom

Požadujeme motivačný list a životopis s uvedeným súhlasom o spracovaní osobných údajov.

Informácie zasielajte na mailovú adresu sekretariat@zus-mokreho.sk


MLADÉ TALENTY LADISLAVA MOKRÉHO V HRE NA KLAVÍRI

Základná umelecká škola Ladislava Mokrého

a Rodičovské združenie Áno umeniu

vyhlasujú 13. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri

M l a d é    t a l e n t y    L a d i s l a v a  M o k r é h o

Termín: 10. marec 2020

Miesto konania: ZUŠ Ladislava Mokrého

stiahni si: propozície.pdf

stiahni si: prihláška.pdf

(pre stiahnutie dokumentov klikni pravím tlačítkom a vyber "Uložiť odkaz ako". Pre otvorenie súboru a vyplnenie prihlášky použite aplikáciu Acrobat Reader)


O Z N A M  P R E   R O D I Č O V
Vzhľadom k tomu, že sme škola so záujmovým vzdelávaním,

výnimočne (zdravotné dôvody, zmena bydliska)

môžete odhlásiť dieťa zo ZUŠ k 31.1 a k 30.6. daného školského roka

na základe žiadosti  zákonného zástupcu o predčasnom ukončení štúdia.


O Z N A M  O  Ú H R A D E  Š K O L N É H O

Vážení rodičia,

pri úhrade školného používajte nový variabilný symbol (VS) platný

počas celého štúdia v ZUŠ. Do poznámky uveďte meno dieťaťa.

Informácie získate u triedneho učiteľa dieťaťa.

 ZUŠ Ladislava Mokrého si vás dovoľuje upozorniť,

že štúdium v ZUŠ trvá 8 rokov.

 Po 4 rokoch štúdia  žiak  len preukazuje na skúškach úroveň svojich vedomostí a zručností. Je to iba polovica štúdia v ZUŠ.

  Pokiaľ žiak odíde zo ZUŠ po 4 rokoch, nemá ukončené štúdium a nemôže sa týmto vysvedčením preukázať napr. pri  prijatí na určitý druh  stredoškolského  alebo  vysokoškolského  štúdia.

                                                                                      Vedenie ZUŠ


programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.