Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

PODMIENKY INDIVIDUÁLNEHO VYUČOVANIA ZUŠ L. MOKRÉHO NA JÚN 2020


Základná umelecká škola Ladislava Mokrého začína vyučovať v termíne od 8.6.2020. Vyučovanie sa týka iba individuálnej formy. 

Skupinové vyučovanie
(tanečný odbor, výtvarný odbor, hudobná náuka) zostáva naďalej v dištančnej podobe.

Podmienky pre zákonného zástupcu
 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej umeleckej školy a pri odchode žiaka zo základnej umeleckej školy (nosenie rúška, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa rúško a papierové jednorazové vreckovky
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej umeleckej školy do konca školského roku 2019/2020.
 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej umeleckej školy a pri príchode na vyučovanie v ďalšom  novom týždni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (tlačivo vyhlásenia nájdete na web stránke ZUŠ)
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
Na stiahnutie: - písomné vyhlásenie,  
                      - povinnosti zákonného zástupcu

INFORMÁCIE PRE NOVÝCH ZÁUJEMCOM O ŠTÚDIUM NA ZUŠ L. MOKRÉHO

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého v súlade  s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. oznamuje

 NOVÝM ZÁUJEMCOM O ŠTÚDIUM NA ZUŠ L. MOKRÉHO

  že v termíne  od 20.5. 2020 do  20.6.2020 je možnosť elektronického prihlásenia žiakov do Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého pre školský rok  2020/2021 prostredníctvom elektronickej prihlášky: 

- PRIHLÁŠKA - 

Dieťa je možné prihlásiť do nasledujúcich odborov:

 • hudobný 
 • tanečný 
 • výtvarný 
 • literárno-dramatický

V hudobnom odbore je možné prihlásiť sa do nasledovných umeleckých zameraní: 
(štúdium je určené pre žiakov ZŠ od 2. ročníka, študentov SŠ, poslucháčov VŠ)

 • hra na klavíri, na keyboarde
 • hra na sláčikových nástrojoch: na husliach, violončele, kontrabase
 • hra na dychových nástrojoch: zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, trúbke, saxofóne
 • hra na klasickej gitare, elektrickej gitare a basovej gitare
 • hra na akordeóne
 • hra na bicie nástroje
 • spev, zborový spev
 • hudba a počítač (predmet zameraný na osvojenie základov kompozície)
V rámci výtvarného odboru je možné prihlásiť do nasledovných umeleckých zameraní:
výtvarná tvorba
 • výtvarná tvorba
 • multimediálna tvorba:
 • fotografia, 
 • video, 
 • animácia
V rámci tanečného odboru je možné navštevovať 
 

Deti majú v rámci štúdia možnosť účinkovať v niektorom z umeleckých súborov pôsobiacich na našej škole ako gitarový súbor Hauloli, bicí súbor Libertas, v speváckom zbore, tanečnej skupine Cik-Cak,detskom folklórnom súbore Žochárik.

Posúdenie študijných predpokladov pre školský rok 2020/2021 (osobná účasť žiaka a zákonného zástupcu je nutná) sa bude konať začiatkom septembra 2020.

Presný termín pohovoru bude priebežne zverejnený.

                                      Mgr. Hana Ferancová, riaditeľka


PLATBA ZA ŠTÚDIUM

Na základe žiadosti rodičov opakovane zverejňujeme informácie týkajúce sa platieb za štúdium.
 1. Platby je potrebné zasielať na číslo účtu: SK89 0200 0000 0016 9897 1451
 2. Zároveň je nevyhnutné uviesť správny variabilný symbol dieťaťa a v poznámke uviesť meno dieťaťa.


Hodnotenie žiakov a študentov  ZUŠ L. Mokrého v školskom   roku 2019/2020

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu zverejnilo  Usmernenie o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl.

Na základe uvedeného usmernenia ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch 

OZNAMUJE

plnoletým žiakom a zákonným zástupcom neplnoletých žiakov hodnotenie jednotlivých predmetov nasledovne:

a) Neklasifikované predmety

·    komorná hra, štvorručná hra, inštrumentálny sprievod, komorný spev, súborová hra, obligátny nástroj a hra v orchestri  nebudú hodnotené, nakoľko nebolo možné v čase prerušenia vyučovania na školách naplniť  reálne výchovno-vzdelávacie ciele týchto predmetov . Žiaci a študenti, ktorí uvedené  predmety  absolvovali do 11.3. 2020, na vysvedčení budú  hodnotení slovom ABSOLVOVAL.

b) Absolventi ZUŠ L. Mokrého

 • absolventi 1.časti základného štúdia (primárne umelecké vzdelanie v 4. ročníku),
 • absolventi 2.časti základného štúdia ( nižšie sekundárne umelecké vzdelanie v 4. ročníku), 
 • absolventi 2.stupňa a štúdia pre dospelých 

nebudú hodnotení na základe absolventskej skúšky, ale ich  záverečné hodnotenie bude vypočítané ako aritmetický priemer  známok  z každého vyučovacieho predmetu daného odboru z predchádzajúcich ročníkov a z posledných 2 rokov aj z polročných známok.


Vyhodnotenie súťaže o Slovensku
Milí žiaci našej ZUŠ, konečne tu máme vyhodnotenie súťaže o Slovensku!

Víťazmi sa stávajú:
HUDOBNÝ ODBOR: Matúš Burian a Lukáš Bago
TANEČNÝ ODBOR: Tasia Liana Martošová Tamara Hrabovská
VÝTVARNÝ ODBOR - Monika Lukáčová a Alžbetka Marková

O spôsobe prevzatia darčeku vás budeme informovať.

Všetkým, ktorí ste sa zapojili, ďakujeme za účasť a výhercom gratulujeme.

OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci,
nakoľko je vyučovanie v školách prerušené, snahou pedagógov ZUŠ je hľadať možnosti a poskytovať vzdelávanie i v takýchto obmedzených podmienkach a udržať tak Vaše dieťa v základnom vedomostnom štandarde.

V súčasnosti sa väčšina pedagógov snažíme zabezpečiť vyučovanie prostredníctvom sociálnych sietí (Messenger, Skype, Zoom, WhatsApp a pod.). Sme si vedomí, že takéto vyučovanie má svoje obmedzenia a úskalia - či už časové, materiálne i technické, no najmä v podobe straty osobného kontaktu so žiakom.

Rovnako si uvedomujeme zvýšenú náročnosť pre deti i rodičov pri zvládaní povinného učiva zo základných a stredných škôl.

Z uvedených dôvodov sa aj my učitelia ZUŠ budeme snažiť byť voči Vám i vášmu dieťaťu maximálne ústretoví.

Chceli by sme preto i Vás touto cestou poprosiť o spoluprácu a ochotu, aby naša doterajšia práca nevyšla nazmar, resp. aby malo súčasné nútené voľno na doterajšie vzdelanie dieťaťa čo najmenší dopad.

Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, milí rodičia, že od 1.4. 2020 sme Vám formou SMS a mailových správ zaslali vygenerované kódy, ktoré Vám umožnia pozrieť si v našom informačnom systéme iZUŠ odučené vyučovacie hodiny vášho dieťaťa. (www.izus.cz)

Ak vaše dieťa naďalej pracuje v určitej forme vyučovania v ZUŠ (hudba, tanec, výtvarné alebo literárno-dramatické umenie), zároveň Vás prosíme o úhradu školného na nasledujúce mesiace apríl, máj, jún.

V prípade, že ste peniaze uhradili do konca školského roka a vyučovanie sa z určitých dôvodov neuskutočňuje, úhrada Vám bude presunutá do ďalšieho školského roka.

Veríme, že pochopíte túto vzniknutú situáciu a že nám i naďalej zachováte svoju priazeň.

Pri akýchkoľvek otázkach, či problémoch ma, prosím, kontaktujte na mailovej adrese: h.ferancova@zus-mokreho.sk

Vážení rodičia, milí žiaci, skúsme spoločne prekonať toto obdobie, v ktorom nech sa umenie stane pre vaše deti okrem vzdelávania aj relaxom a hodnotným vyplnením času doma.

S úctou a želaním veľa zdravia a síl.

Vedenie ZUŠ L. Mokrého


PRACOVNÁ PONUKA - UČITEĽ HRY NA HUSLIACH

ZUŠ L. Mokrého prijme do pracovného pomeru od 1. 9. 2020 na plný pracovný úväzok 

UČITEĽA HRY NA HUSLIACH.

Kvalifikačné predpoklady:
a) vyššie odborné vzdelanie v hre na husliach
b) vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa

Požadované doklady:
a) vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom
b) vysvedčenie o štátnej skúške a vysokoškolský diplom

Požadujeme motivačný list a životopis s uvedeným súhlasom o spracovaní osobných údajov.
Informácie zasielajte na mailovú adresu sekretariat@zus-mokreho.sk


programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.