Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

 P R I J Í M A M E   V Z D E L Á V A C I E   P O U K A Z Y   
V Z D E L Á V A C I E   P O U K A Z Y
 
môžete odovzdať do 20
. septembra u triednych učiteľov.

Budú použité na nákup nástrojov, kostýmov a pomôcky do všetkých odborov.

Ď A K U J E M E !


O Z N A M    P R E   Z Á K O N N Ý C H   Z Á S T U P C O V
Spevácky zbor pre žiakov od 3. ročníka,

 ktorí nie sú zadelení v komornej hre, je POVINNÝ.

TERMÍN STRETNUTIA ŽIAKOV BUDE V UTOROK  o 15:45 hod. V KONCERTNEJ SÁLE.


ZOZNAM PRIJATÝCH ŽIAKOV

Zákonný zástupca prijatého žiaka si s dokladom o uhradenom poplatku za štúdium
 
od 27. augusta
v čase od 9:00 - 11:00 a od 13:00 - 16:00 hod.

vyzdvihne na sekretariáte školy ROZHODNUTIE O PRIJATÍ (3. poschodie).


Neprijatých uchádzačov o štúdium
evidujeme v čakateľskej databáze.

V prípade dodatočného prijatia budme ihneď kontaktovať zákonného zástupcu žiaka.

O Z N A M  P R E   R O D I Č O V
Vzhľadom k tomu, že sme škola so záujmovým vzdelávaním,

výnimočne (zdravotné dôvody, zmena bydliska)

môžete odhlásiť dieťa zo ZUŠ k 31.1 a k 30.6. daného školského roka

na základe žiadosti  zákonného zástupcu o predčasnom ukončení štúdia.


O Z N A M  O  Ú H R A D E  Š K O L N É H O

Vážení rodičia,

pri úhrade školného používajte nový variabilný symbol (VS) platný

počas celého štúdia v ZUŠ. Do poznámky uveďte meno dieťaťa.

Informácie získate u triedneho učiteľa dieťaťa.

 ZUŠ Ladislava Mokrého si vás dovoľuje upozorniť,

že štúdium v ZUŠ trvá 8 rokov.

 Po 4 rokoch štúdia  žiak  len preukazuje na skúškach úroveň svojich vedomostí a zručností. Je to iba polovica štúdia v ZUŠ.

  Pokiaľ žiak odíde zo ZUŠ po 4 rokoch, nemá ukončené štúdium a nemôže sa týmto vysvedčením preukázať napr. pri  prijatí na určitý druh  stredoškolského  alebo  vysokoškolského  štúdia.

                                                                                      Vedenie ZUŠ


programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.