Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

NÁVRAT ŽIAKOV NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE - AKTUALIZOVANÉ (1.5.2021) 

Vážení rodičia,

od 3. 5. 2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní vo všetkých odboroch a predmetoch.

  • žiak prinesie na 1. hodinu v mesiaci máj podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti triednemu učiteľovi;
  • zákonný zástupca je povinný vypísať toto vyhlásenie vždy, keď bude žiak chýbať minimálne 3 viac dní;
  • naďalej platí zákaz  vstupu zákonných zástupcov a cudzích osôb do priestorov školy;
  • žiaci majú mať počas vyučovania okrem dychových nástrojov a spevu prekryté ústa a nos rúškom.
TLAČIVÁ: 

INTERNÁ SMENICA + DODATKY

Aktuálnu internú smernicu ZUŠ L. Mokrého, týkajúci sa finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za štúdium v ZUŠ L. Mokrého si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze: 
2021.01.interná smernica o poplatkoch v ZUŠ.pdf.


PLATBA ZA ŠTÚDIUM

Na základe žiadosti rodičov opakovane zverejňujeme informácie týkajúce sa platieb za štúdium.
  1. Platby je potrebné zasielať na číslo účtu: SK 10 0200 0000 0016 9897 1451
  2. Zároveň je nevyhnutné uviesť správny variabilný symbol dieťaťa a v poznámke uviesť meno dieťaťa.
programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.