Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

V E Ľ K O N O Č N É   P R Á Z D N I N Y  18. - 23. 4.P R A J E M E   V Á M   V E S E L Ú    V E Ľ K Ú   N O C

O Z N A M
        Vážení rodičia,

nakoľko ZUŠ Ladislava Mokrého v týchto dňoch prechádza na nový informačný systém,

prosíme všetkých zákonných zástupcov žiakov, ktorí sú v súčasnosti žiakmi našej školy,

aby ČO NAJSKÔR  opätovne vypísali

elektronickú prihlášku žiaka, ktorá je nevyhnutná

pre zaevidovanie vášho dieťaťa v novom systéme ZUŠ.       


PRI VYPLŇOVANÍ PRIHLÁŠKY

P O U Ž Í V A J T E   D I A K R I T I K U !

2 % z dane
Milí rodičia, priatelia umenia.

Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o darovanie 2 % z Vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2018

v prospech Rodičovského združenia Áno umeniu. Rodičovské združenie ako občianske

združenie vzniklo v roku 2017 pri Základnej umeleckej škole Ladislava Mokrého v Topoľčanoch

a v spolupráci so školou sa snaží pomáhať deťom a mladým ľuďom rozvíjať svoj talent.

Nižšie sú uvedené údaje o prijímateľovi 2 % a prosíme o spätnú väzbu - zaslanie kópie

potvrdenia o podaní daňového priznania a poskytnutí 2 %.

Ďakujeme, že podporíte naše deti a ich umenie

a oni vďaka nemu môžu robiť svet lepším a krajším.


Obchodné meno alebo názov:                Rodičovské združenie Áno umeniu

Sídlo - ulica, číslo, PSČ, obec:                 Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany

Identifikačné číslo (IČO/SID):                 42125316 

Číslo účtu - IBAN:                                   SK37 7500 0000 0040 0903 4600    

 B L A H O Ž E L Á M E !
                        
                  

O Z N A M    P R E   Z Á K O N N Ý C H   Z Á S T U P C O V
Spevácky zbor pre žiakov od 3. ročníka,

 ktorí nie sú zadelení v komornej hre, je POVINNÝ.

TERMÍN STRETNUTIA ŽIAKOV BUDE V UTOROK  o 15:45 hod. V KONCERTNEJ SÁLE.

O Z N A M  P R E   R O D I Č O V
Vzhľadom k tomu, že sme škola so záujmovým vzdelávaním,

výnimočne (zdravotné dôvody, zmena bydliska)

môžete odhlásiť dieťa zo ZUŠ k 31.1 a k 30.6. daného školského roka

na základe žiadosti  zákonného zástupcu o predčasnom ukončení štúdia.


O Z N A M  O  Ú H R A D E  Š K O L N É H O

Vážení rodičia,

pri úhrade školného používajte nový variabilný symbol (VS) platný

počas celého štúdia v ZUŠ. Do poznámky uveďte meno dieťaťa.

Informácie získate u triedneho učiteľa dieťaťa.

 ZUŠ Ladislava Mokrého si vás dovoľuje upozorniť,

že štúdium v ZUŠ trvá 8 rokov.

 Po 4 rokoch štúdia  žiak  len preukazuje na skúškach úroveň svojich vedomostí a zručností. Je to iba polovica štúdia v ZUŠ.

  Pokiaľ žiak odíde zo ZUŠ po 4 rokoch, nemá ukončené štúdium a nemôže sa týmto vysvedčením preukázať napr. pri  prijatí na určitý druh  stredoškolského  alebo  vysokoškolského  štúdia.

                                                                                      Vedenie ZUŠ


programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.