Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

25. október 2017
Pozývame Vás na Plenárne zasadnutie ZRŠ
 
K E D Y ? v stredu 25. októbra

O  K O Ľ K E J ? o 16:30 hod.

K D E ? v Koncertnej sále ZUŠ Ladislava Mokrého
(1. poschodie, vľavo)

Účasť rodičov je nutná.

ROZRVH HODÍN HUDOBNÁ NÁUKA 1. POSCHODIE

ROZVRH HODÍN HUDOBNÁ NÁUKA 3. POSCHODIE


Príspevok žiakov na štúdium

Poplatky za štúdium uhrádzajte na dva, maximálne štyri mesiace:

http://www.zus-mokreho.sk/9/prijatie-do-zus.htmlM L A D É   T A L E N T Y   V   H R E   N A   K E Y B O A R D E
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého

a Rodičovské združenie Áno umeniu

vyhlasujú 8. ročník oblastnej súťaže

v hre na keyboarde sólová hra, komorná hra

"Mladé talenty Ladislava Mokrého"

Termín: 23. november 2017

Miesto: ZUŠ Ladislava Mokrého


Súbory na stiahnutie:

Propozície

Prihláška - sólová hra

Prihláška - komorná hra
 Príloha

Na vyplnenie formulárov použite aplikáciu Adobe Reader
(dostupná na: http://tahaj.sme.sk/software/164)


T E Š Í M E   S A   N A   V Á S!
 
O Z N A M  P R E   R O D I Č O V
Vzhľadom k tomu, že sme škola so záujmovým vzdelávaním,

výnimočne (zdravotné dôvody, zmena bydliska)

môžete odhlásiť dieťa zo ZUŠ k 31.1 a k 30.6. daného školského roka

na základe žiadosti  zákonného zástupcu o predčasnom ukončení štúdia.


O Z N A M  O  Ú H R A D E  Š K O L N É H O

Vážení rodičia,

pri úhrade školného používajte nový variabilný symbol (VS) platný

počas celého štúdia v ZUŠ. Do poznámky uveďte meno dieťaťa.

Informácie získate u triedneho učiteľa dieťaťa.

 ZUŠ Ladislava Mokrého si vás dovoľuje upozorniť,

že štúdium v ZUŠ trvá 8 rokov.

 Po 4 rokoch štúdia  žiak  len preukazuje na skúškach úroveň svojich vedomostí a zručností. Je to iba polovica štúdia v ZUŠ.

  Pokiaľ žiak odíde zo ZUŠ po 4 rokoch, nemá ukončené štúdium a nemôže sa týmto vysvedčením preukázať napr. pri  prijatí na určitý druh  stredoškolského  alebo  vysokoškolského  štúdia.

                                                                                      Vedenie ZUŠ


programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.