Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

V Z D E L Á V A C I E   P O U K A Z Y

ZUŠ Ladislava Mokrého

je prijímateľom vzdelávacích poukazov.

Venujte nám vzdelávací poukaz, ktorý bude použitý

na nákup   hudobných nástrojov, tanečných kostýmov,

vstupné na koncerty a predstavenia pre žiakov.


Vzdelávacie poukazy prosíme odovzdať  do 20.9.

triednemu učiteľovi.

Vaša ZUŠ


ROZVRH HODÍN PRE VYUČOVANIE HUDOBNEJ NÁUKY 2019/2020
HUDOBNÁ NÁUKA 1. POSCHODIE č. 21

HUDOBNÁ NÁUKA 3. POSCHODIE č. 1
 
O Z N A M
Od 1. 9.2019 je zvýšený mesačný poplatok za štúdium o 1 euro.

Bližšie info:

Informácia o úhrade školného

s výškou poplatku aj s novým variabilným symbolom

bude doručená zákonným zástupcom formou sms koncom augusta.

MLADÉ TALENTY LADISLAVA MOKRÉHO V HRE NA KEYBOARDE
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého

a Rodičovské združenie Áno umeniu

vyhlasujú 12. ročník súťažnej prehliadky v hre na keyboarde

M l a d é    t a l e n t y    L a d i s l a v a  M o k r é h o

Termín: 13. november 2019

Miesto konania: ZUŠ Ladislava Mokrého

Propozície


B L A H O Ž E L Á M E !
                       
                  
O Z N A M  P R E   R O D I Č O V
Vzhľadom k tomu, že sme škola so záujmovým vzdelávaním,

výnimočne (zdravotné dôvody, zmena bydliska)

môžete odhlásiť dieťa zo ZUŠ k 31.1 a k 30.6. daného školského roka

na základe žiadosti  zákonného zástupcu o predčasnom ukončení štúdia.


O Z N A M  O  Ú H R A D E  Š K O L N É H O

Vážení rodičia,

pri úhrade školného používajte nový variabilný symbol (VS) platný

počas celého štúdia v ZUŠ. Do poznámky uveďte meno dieťaťa.

Informácie získate u triedneho učiteľa dieťaťa.

 ZUŠ Ladislava Mokrého si vás dovoľuje upozorniť,

že štúdium v ZUŠ trvá 8 rokov.

 Po 4 rokoch štúdia  žiak  len preukazuje na skúškach úroveň svojich vedomostí a zručností. Je to iba polovica štúdia v ZUŠ.

  Pokiaľ žiak odíde zo ZUŠ po 4 rokoch, nemá ukončené štúdium a nemôže sa týmto vysvedčením preukázať napr. pri  prijatí na určitý druh  stredoškolského  alebo  vysokoškolského  štúdia.

                                                                                      Vedenie ZUŠ


programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.