Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

O Z N A M
V utorok 23. 10. sa v kinosále Spoločenského domu bude konať generálka

k Slávnostnému programu venovanému  75. výročiu založenia školy.

Z uvedeného dôvodu v tento deň nebudú vyučovať učitelia:

Mgr. Peter Vlčko, Alexander Szendrei, Lýdia Schottertová, DiS. art.,

Magdaléna Krchňavá, DiS. art., Vladimíra Calcagni, Štefan Ičo, DiS. art.,

Beáta Pavlíková, DiS. art., Martina Lepo, Dis. art., Alica Gogová,

Kristína Glos Chrenková, DiS. art., Janette Kertészová, DiS. art.,

Annamária Muchová, DiS. art., Vladimír FraňoV stredu 24. 10.  bude vyučovanie do 15:00 hod., hudobná náuka nebude.

Všetci žiaci sa zúčastnia  Slávnostného programu

v kinosále Spoločenského domu o 16:30hod.P O Z Ý V A M E   V Á S 
 

O Z N A M    P R E   Z Á K O N N Ý C H   Z Á S T U P C O V
Spevácky zbor pre žiakov od 3. ročníka,

 ktorí nie sú zadelení v komornej hre, je POVINNÝ.

TERMÍN STRETNUTIA ŽIAKOV BUDE V UTOROK  o 15:45 hod. V KONCERTNEJ SÁLE.

O Z N A M  P R E   R O D I Č O V
Vzhľadom k tomu, že sme škola so záujmovým vzdelávaním,

výnimočne (zdravotné dôvody, zmena bydliska)

môžete odhlásiť dieťa zo ZUŠ k 31.1 a k 30.6. daného školského roka

na základe žiadosti  zákonného zástupcu o predčasnom ukončení štúdia.


O Z N A M  O  Ú H R A D E  Š K O L N É H O

Vážení rodičia,

pri úhrade školného používajte nový variabilný symbol (VS) platný

počas celého štúdia v ZUŠ. Do poznámky uveďte meno dieťaťa.

Informácie získate u triedneho učiteľa dieťaťa.

 ZUŠ Ladislava Mokrého si vás dovoľuje upozorniť,

že štúdium v ZUŠ trvá 8 rokov.

 Po 4 rokoch štúdia  žiak  len preukazuje na skúškach úroveň svojich vedomostí a zručností. Je to iba polovica štúdia v ZUŠ.

  Pokiaľ žiak odíde zo ZUŠ po 4 rokoch, nemá ukončené štúdium a nemôže sa týmto vysvedčením preukázať napr. pri  prijatí na určitý druh  stredoškolského  alebo  vysokoškolského  štúdia.

                                                                                      Vedenie ZUŠ


programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.