Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

AKTUÁLNE INFORMÁCIE (17.10.2021)

1. Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie je každý rodič povinný ihneď informovať triedneho učiteľa v ZUŠ o dôvode neprítomnosti svojho dieťaťa.

2. Od 13.9. 2021 (v oranžovej fáze) žiaci nosia vyhlásenie o bezpríznakovosti na každú 1. hodinu v týždni. Nové tlačivo s tabuľkou pre aktuálny dátum a podpis nájdete tu: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

3. V prípade, že sa v triede vyskytne žiak pozitívny na COVID 19, pôjdu žiaci do 10 dňovej karantény; 
Odporúčame rodičom a študentom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ (tlačivo dolu), ktorí pri 10 dňovej karanténe majú výnimku a môžu naďalej navštevovať vyučovacie hodiny.

4. Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s pozitívnym žiakom alebo osobou, ak sa nevyskytujú  príznaky ochorenia a ak  výsledok PCR testu vykonaného najskôr po piatich dňoch je negatívny;
Žiadame rodičov, aby neposielali žiakov do ZUŠ, ak majú nariadenú karanténu v škole a aby deťom test urobili podľa predchádzajúcich pokynov, t. j. až po 5 dňoch.

5. VSTUP do priestorov školy pre žiakov a rodičov je len s prekrytím horných dýchacích ciest.

6. Ďalšie dokumenty MŠ SR: 


INTERNÁ SMENICA + DODATKY

Aktuálnu internú smernicu ZUŠ L. Mokrého, týkajúci sa finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za štúdium v ZUŠ L. Mokrého si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze: 
2021.01.interná smernica o poplatkoch v ZUŠ.pdf.


PLATBA ZA ŠTÚDIUM

Na základe žiadosti rodičov opakovane zverejňujeme informácie týkajúce sa platieb za štúdium.
  1. Platby je potrebné zasielať na číslo účtu: SK 10 0200 0000 0016 9897 1451
  2. Zároveň je nevyhnutné uviesť správny variabilný symbol dieťaťa a v poznámke uviesť meno dieťaťa.
programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.