Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

Z á p i s   d o   Z U Š   L a d i s l a v a   M o k r é h o 
Možnosť štúdia

Hudobný odbor:

hra na bicích nástrojoch, hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na akordeóne,

hra na gitare, hra na elektrickej gitare, hra na husliach, hra na violončele, hra na kontrabase.

spev, hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute, hra na hoboji, hra na klarinete,

hra na saxofóne, hra na trúbke,

hudba a počítač


Tanečný odbor

Literárno-dramatický odbor

Výtvarný odbor

maľovanie, umelecká fotografia a grafický dizajn, animácia
________________________________________________________________

Prihláška je platná LEN s podpisom zákonného zástupcu a účasťou dieťaťa na zápise

v ZUŠ Ladislava Mokrého (2. poschodie, č. 8 . č. 9)

PRE PROMPTNÝ PRIEBEH ZÁPISU DOPORUČUJEME VYPLNIŤ ONLINE PRIHLÁŠKU.
________________________________________________________________

Podmienky prijatia, poplatky
________________________________________________________________

Vyhlásenie prijímacích skúšok

M L A D Ě   T A L E N T Y   V   H R E   N A   K E Y B O A R D E
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého

a Rodičovské združenie Áno umeniu

vyhlasujú 8. ročník oblastnej súťaže

v hre na keyboarde sólová hra, komorná hra

"Mladé talenty Ladislava Mokrého"

Termín: 23. november 2017

Miesto: ZUŠ Ladislava Mokrého


Súbory na stiahnutie:

Propozície

Prihláška - sólová hra

Prihláška - komorná hra
 Príloha

Na vyplnenie formulárov použite aplikáciu Adobe Reader
(dostupná na: http://tahaj.sme.sk/software/164)


T E Š Í M E   S A   N A   V Á S!
 
B L A H O Ž E L Á M E !


O Z N A M  P R E   R O D I Č O V
Vzhľadom k tomu, že sme škola so záujmovým vzdelávaním,

výnimočne (zdravotné dôvody, zmena bydliska)

môžete odhlásiť dieťa zo ZUŠ k 31.1 a k 30.6. daného školského roka

na základe žiadosti  zákonného zástupcu o predčasnom ukončení štúdia.


O Z N A M  O  Ú H R A D E  Š K O L N É H O

Vážení rodičia,

pri úhrade školného používajte nový variabilný symbol (VS) platný

počas celého štúdia v ZUŠ. Do poznámky uveďte meno dieťaťa.

Informácie získate u triedneho učiteľa dieťaťa.

 ZUŠ Ladislava Mokrého si vás dovoľuje upozorniť,

že štúdium v ZUŠ trvá 8 rokov.

 Po 4 rokoch štúdia  žiak  len preukazuje na skúškach úroveň svojich vedomostí a zručností. Je to iba polovica štúdia v ZUŠ.

  Pokiaľ žiak odíde zo ZUŠ po 4 rokoch, nemá ukončené štúdium a nemôže sa týmto vysvedčením preukázať napr. pri  prijatí na určitý druh  stredoškolského  alebo  vysokoškolského  štúdia.

                                                                                      Vedenie ZUŠ


B U D O V A  Z U Š   L A D I S L A V A  M O K R É H O


Návrh fasády budovy - učiteľ výtvarného odboru Ján Moravčík

Realizátor - MILPEK - s.r.o.

Stavbu financovalo - Mesto Topoľčany

Ď A K U J E M E !programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.