Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

VZDELÁVACIE POUKAZY

ZUŠ L. Mokrého je prijímateľom VZDELÁVACICH POUKAZOV. Poukazy môžu žiaci odovzdať triednemu učiteľovi do 20.9.2021


AKTUÁLNE INFORMÁCIE (10.9.2021)

1. ONLINE PRIHLÁŠKU pre nových záujemcov o štúdium nájdete tu: Online prihláška. Prihlášku je potrebné mať vyplnenú pred príchodom na zápis. 

2. ZOZNAM PRIJATÝCH ŽIAKOV a ich zadelenie k triednemu učiteľovi bude zverejnené na  vnútornej nástenke školy!!


3. Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie je každý rodič povinný ihneď informovať triedneho učiteľa v ZUŠ o dôvode neprítomnosti svojho dieťaťa.

4. Od 13.9. 2021 (v oranžovej fáze) žiaci nosia vyhlásenie o bezpríznakovosti na každú 1. hodinu v týždni. Nové tlačivo s tabuľkou pre aktuálny dátum a podpis nájdete tu: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

5. V prípade, že sa v triede vyskytne žiak pozitívny na COVID 19, pôjdu žiaci do 10 dňovej karantény;

6.
 K
aranténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s pozitívnym žiakom alebo osobou, ak sa nevyskytujú  príznaky ochorenia a ak  výsledok PCR testu vykonaného najskôr po 5 dňoch je negatívny;

7. VSTUP do priestorov školy pre žiakov a rodičov je len s prekrytím horných dýchacích ciest.

8. Ďalšie dokumenty MŠ SR: 


HRA NA CIMBALE

Základná umelecká škola Ladislava Mokrého 
otvára v školskom roku 2021/2022 nový predmet

- - HRA NA CIMBALE - - INTERNÁ SMENICA + DODATKY

Aktuálnu internú smernicu ZUŠ L. Mokrého, týkajúci sa finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za štúdium v ZUŠ L. Mokrého si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze: 
2021.01.interná smernica o poplatkoch v ZUŠ.pdf.


PLATBA ZA ŠTÚDIUM

Na základe žiadosti rodičov opakovane zverejňujeme informácie týkajúce sa platieb za štúdium.
  1. Platby je potrebné zasielať na číslo účtu: SK 10 0200 0000 0016 9897 1451
  2. Zároveň je nevyhnutné uviesť správny variabilný symbol dieťaťa a v poznámke uviesť meno dieťaťa.
programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.