Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

AKTUÁLNE OPATRENIE (aktualizované)

Vážení rodičia, 
na základe opatrení Úradu vlády a rozhodnutia ministra školstva pre pandémiu COVID-19, od 26.10. prešli žiaci a učitelia na dištančnú formu vyučovania.


LADISLAV MOKRÝ - 20. VÝROČIE UMRTIA

Pred 20. rokmi zomrel topoľčiansky rodák, významný slovenský muzikológ, pedagóg, generálny tajomník hudobnej sekcie pri UNESCO Doc. PhDr. Ladislav Mokréhý, CSc. Sme hrdí, že práve naša umelecká škola je spojená s jeho menom. 
Čestný názov „Základná umelecká škola Ladislava Mokrého“ bol škole prepožičaný MŠ SR na slávnostnej akadémii dňa 21. 6. 2002. Udelením mena získala škola hlbšie povedomie širokej hudobnej verejnosti.

Po gymnaziálnych štúdiách v Topoľčanoch pokračoval na štúdiu hudobnej vedy na FF UK v Bratislave. Neskôr pôsobil ako redaktor vo vydavateľstve Tatran a Štátnom hudobnom vydavateĺstve. V rokoch 1968 - 1991 zastával post riaditeľa Slovenskej filharmónie. Za toto obdobie premenil túto inštitúciu na reprezentatívny hudobný dom, skutočné centrum profesionálnej kultúry na Slovensku. Bol vynikajúcim vysokoškolským pedagógom na FF UK a na VŠMU a tejto práci sa s veľkým nadhľadom a záujmom o mladých talentovaných ľudí venoval  až do konca svojho života. Bol autorom veľkého množstva hudobno-kritických a esejistických prác v oblasti hudobnej paleografie, histórie i sociológie. Stál pri zrode Bratislavských hudobných slávností, pôsobil ako člen výkonného výboru Medzinárodnej hudobnej rady UNESCO, neskôr, v roku 1975 sa stal jej generálnym tajomníkom a od roku 1976 - 1985 viceprezidentom MHR UNESCO.
PhDr. Ladislav Mokrý bol veľmi vzdelaný človek, vynikajúci pedagóg, organizátor hudobného života a muzikológ. Prezident Rakúskej republiky Thomas Klastil udelil Ladislavovi Mokrému vyznamenanie za umenie a vedu In memoriam v roku 2001.
Hudobník s veľkým H. Pred 20 rokmi zomrel Ladislav Mokrý


Dňa 19. septembra uplynulo dvadsať rokov od smrti Ladislava Mokrého. V širokej kultúrnej verejnosti bol známy predovšetkým ako dlhoročný riaditeľ Slovenskej filharmónie, užšia hudobná verejnosť si ho uctievala ako mimoriadne schopného vedeckého, pedagogického i organizačného pracovníka, ktorý významne ovplyvnil rozvoj našej hudobnej kultúry (úvodný text uvedený s dovolením Opera Slovakia). Jeho pokračovanie si môžete prečítať TU:  


PLATBA ZA ŠTÚDIUM

Na základe žiadosti rodičov opakovane zverejňujeme informácie týkajúce sa platieb za štúdium.
  1. Platby je potrebné zasielať na číslo účtu: SK 10 0200 0000 0016 9897 1451
  2. Zároveň je nevyhnutné uviesť správny variabilný symbol dieťaťa a v poznámke uviesť meno dieťaťa.


ROZVRH - HUDOBNÁ NÁUKA 2020/2021

Milí rodičia, žiaci,
rozvrh hudobnej náuky pre školský rok 2020-2021 si môžete stiahnuť tu: 

- rozvrh - hudobná náuka 2020/2021.pdf 


NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Vážení rodičia,

pri prvom nástupe do Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého ako aj po prerušení dochádzky do ZUŠ L. Mokrého v trvaní 7  alebo 14 dní, je rodič povinný predložiť písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Obe tlačivá si môžete stiahnuť tu:

2020.09. Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka.pdf


2. V prípade, že vaše dieťa súčasne navštevuje inú ZUŠ, prosíme o odovzdanie čestného prehlásenia.

Tlačivo si môžete stiahnuť tu:3)    Vzhľadom na súčasnú situáciu sa tradičné otvorenie školského roku 2020-2021 v koncertnej sále nebude konať.

Prezentáciu k udalosti si môžete stiahnuť tu:

2020.09. Otvorenie školského roku 2020-2021.pdf


programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.