Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

P O Z Ý V A M E   V Á S   N A   H U D O B N É  V I A N O C E
KEDY? 13. decembra
O KOĽKEJ? o 16:30 hod.
KDE? v Evanjelickom kostole

  

Literárno-dramatický odbor opäť pomáhal.
Halloweenský dobrý skutok
"Vyšli sme do ulíc a rozdali sme balíčky s jedlom.
Ďakujeme rodičom a deťom, ktorí nám pomohli pomáhať."
Mgr. Daniela Koťková a žiaci LDO

Žiaci Detského folklórneho súboru Žochárik účinkovali  v televíznej relácii
Tajomstvo mojej kuchyne


O Z N A M  P R E   R O D I Č O V
Vzhľadom k tomu, že sme škola so záujmovým vzdelávaním,

výnimočne (zdravotné dôvody, zmena bydliska)

môžete odhlásiť dieťa zo ZUŠ k 31.1 a k 30.6. daného školského roka

na základe žiadosti  zákonného zástupcu o predčasnom ukončení štúdia.


O Z N A M  P R E   R O D I Č O V

Na Plenárnom zasadnutí  RZ rodičia schválili príspevok do ZRŠ 16 eur na rodinu.

Príspevok môžu žiaci odovzdať triednemu učiteľovi do 20. novembra.

Ďakujeme.


O Z N A M  O  Ú H R A D E  Š K O L N É H O

Vážení rodičia,

pri úhrade školného používajte nový variabilný symbol (VS) platný

počas celého štúdia v ZUŠ. Do poznámky uveďte meno dieťaťa.

Informácie získate u triedneho učiteľa dieťaťa.

 ZUŠ Ladislava Mokrého si vás dovoľuje upozorniť,

že štúdium v ZUŠ trvá 8 rokov.

 Po 4 rokoch štúdia  žiak  len preukazuje na skúškach úroveň svojich vedomostí a zručností. Je to iba polovica štúdia v ZUŠ.

  Pokiaľ žiak odíde zo ZUŠ po 4 rokoch, nemá ukončené štúdium a nemôže sa týmto vysvedčením preukázať napr. pri  prijatí na určitý druh  stredoškolského  alebo  vysokoškolského  štúdia.

                                                                                      Vedenie ZUŠ


B U D O V A  Z U Š   L A D I S L A V A  M O K R É H O


Návrh fasády budovy - učiteľ výtvarného odboru Ján Moravčík

Realizátor - MILPEK - s.r.o.

Stavbu financovalo - Mesto Topoľčany

Ď A K U J E M E !programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.