Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odborUsmernenie ministerky školstva SR vo veci prerušenia vyučovania...
Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach zo dňa 12. marca 2020: * * * 


Usmernenie MŠ SR č.2 k šíreniu koronavírusu 
1) Usmernenie Ministerstva školstva SR
Zverejňujeme LIST č.2 Ministerky školstva SR - usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia Koronavírusu. Prosím venujte mu patričnú pozornosť.

2) Usmernenie vedenia ZUŠ: 
Žiadame rodičov, ktorí sa vrátili z postihnutých oblastí, aby  ich deti neposielali do ZUŠ 14 dní
Zároveň žiadame, aby deti nechodili do ZUŠ so známkami ochorenia, (nádcha, kašeľ). Infikujú nielen ďalšie deti, ale aj učiteľov!DÔLEŽITÝ OZNAM !!!

Oznamujeme všetkým účastníkom súťaže Mladé talenty Ladislava Mokrého v hre na klavíri, že z dôvodu chrípkového a vírusového obdobia sa súťaž PREKLADÁ z 10.3. na 20.5.2020.

Do súťaže sa prihlásilo 72 žiakov so svojimi učiteľmi z NR, TT,  TN a BA kraja (107 účastníkov). Veríme, že nám zachováte svoju priazeň a že sa 20.5.2020 uvidíme v Topoľčanoch.

Pre zvýšené riziko ochorení,  je však v súčasnosti  tento postup nevyhnutný, preto dúfame, že danú situáciu pochopíte.


Mladé talenty Ladislava Mokrého - ZMENA!

Vážení účastníci súťaže, 
vzhľadom na organizačné zmeny došlo k úpravám harmonogramu v sólovej hre súťaže. 

Prosím, stiahnite si aktuálnu podobu časového harmonogramu.

Za prípadné problémy sa ospravedlňujeme. 


2 percentá

Milí rodičia, priatelia umenia,

zdvorilo vás chceme požiadať o darovanie 2% vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2019 v prospech Rodičovského združenia Áno umeniu, ktoré v spolupráci so školou sa snaží pomáhať deťom rozvíjať svoj talent.

Vopred ďakujeme, že podporíte naše deti a ich umenie a  oni vďaka nemu môžu robiť svet lepším a krajším.

Informácie o postupe ako aj tlačivá sú na stolíkoch na chodbách, alebo na uvedených odkazoch:

Pre bližšie informácie môžete kontaktovať p. tajomníčku na 3. posch.


PRACOVNÁ PONUKA - UČITEĽ HRY NA HUSLIACH

Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22 Topoľčany,95501 prijme do pracovného pomeru od 1.9.2020 na plný pracovný úväzok učiteľa hry na husliach.

Kvalifikačné predpoklady: 

a) vyššie odborné vzdelanie v hre na husliach                                 

b) vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa

Požadované doklady: 

a) vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom

b) vysvedčenie o štátnej skúške a  vysokoškolský diplom

Požadujeme motivačný list a životopis s uvedeným súhlasom o spracovaní osobných údajov.

Informácie zasielajte na mailovú adresu sekretariat@zus-mokreho.sk


MLADÉ TALENTY LADISLAVA MOKRÉHO V HRE NA KLAVÍRI

Základná umelecká škola Ladislava Mokrého

a Rodičovské združenie Áno umeniu

vyhlasujú 13. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri

M l a d é    t a l e n t y    L a d i s l a v a  M o k r é h o

Termín: 10. marec 2020

Miesto konania: ZUŠ Ladislava Mokrého

stiahni si: propozície.pdf

stiahni si: prihláška.pdf

(pre stiahnutie dokumentov klikni pravím tlačítkom a vyber "Uložiť odkaz ako". Pre otvorenie súboru a vyplnenie prihlášky použite aplikáciu Acrobat Reader)


O Z N A M  P R E   R O D I Č O V
Vzhľadom k tomu, že sme škola so záujmovým vzdelávaním,

výnimočne (zdravotné dôvody, zmena bydliska)

môžete odhlásiť dieťa zo ZUŠ k 31.1 a k 30.6. daného školského roka

na základe žiadosti  zákonného zástupcu o predčasnom ukončení štúdia.


O Z N A M  O  Ú H R A D E  Š K O L N É H O

Vážení rodičia,

pri úhrade školného používajte nový variabilný symbol (VS) platný

počas celého štúdia v ZUŠ. Do poznámky uveďte meno dieťaťa.

Informácie získate u triedneho učiteľa dieťaťa.

 ZUŠ Ladislava Mokrého si vás dovoľuje upozorniť,

že štúdium v ZUŠ trvá 8 rokov.

 Po 4 rokoch štúdia  žiak  len preukazuje na skúškach úroveň svojich vedomostí a zručností. Je to iba polovica štúdia v ZUŠ.

  Pokiaľ žiak odíde zo ZUŠ po 4 rokoch, nemá ukončené štúdium a nemôže sa týmto vysvedčením preukázať napr. pri  prijatí na určitý druh  stredoškolského  alebo  vysokoškolského  štúdia.

                                                                                      Vedenie ZUŠ


programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.