Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

 P R E Ž I T E   K R Á S N E   P R Á Z D N I N Y,
S T R E T N E M E   S A   4. S E P T E M B R A



Z O Z N A M  P R I J A T Ý C H   Ž I A K O V,  Š K O L S K Ý   R O K  2 0 1 7/2 0 18

Zákonným zástupcom prijatých žiakov

bude koncom augusta doručený na email

variabilný symbol a číslo účtu

k úhrade príspevku na štúdium.

Info: http://www.zus-mokreho.sk/9/prijatie-do-zus.html


Žiakov, ktorí nie sú v zozname, evidujeme ako čakateľov na štúdium.


 S l á v n o s t n é   o t v o r e n i e  š k o l s k é h o   r o k a 2 0 1 7/2 0 1 8
bude 4. septembra 2017 o 14:00 hod. v Koncertnej sále ZUŠ Ladislava Mokrého.


M L A D Ě   T A L E N T Y   V   H R E   N A   K E Y B O A R D E
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého

a Rodičovské združenie Áno umeniu

vyhlasujú 8. ročník oblastnej súťaže

v hre na keyboarde sólová hra, komorná hra

"Mladé talenty Ladislava Mokrého"

Termín: 23. november 2017

Miesto: ZUŠ Ladislava Mokrého


Súbory na stiahnutie:

Propozície

Prihláška - sólová hra

Prihláška - komorná hra
 Príloha

Na vyplnenie formulárov použite aplikáciu Adobe Reader
(dostupná na: http://tahaj.sme.sk/software/164)


T E Š Í M E   S A   N A   V Á S!
 
B L A H O Ž E L Á M E !


O Z N A M  P R E   R O D I Č O V
Vzhľadom k tomu, že sme škola so záujmovým vzdelávaním,

výnimočne (zdravotné dôvody, zmena bydliska)

môžete odhlásiť dieťa zo ZUŠ k 31.1 a k 30.6. daného školského roka

na základe žiadosti  zákonného zástupcu o predčasnom ukončení štúdia.


O Z N A M  O  Ú H R A D E  Š K O L N É H O

Vážení rodičia,

pri úhrade školného používajte nový variabilný symbol (VS) platný

počas celého štúdia v ZUŠ. Do poznámky uveďte meno dieťaťa.

Informácie získate u triedneho učiteľa dieťaťa.

 ZUŠ Ladislava Mokrého si vás dovoľuje upozorniť,

že štúdium v ZUŠ trvá 8 rokov.

 Po 4 rokoch štúdia  žiak  len preukazuje na skúškach úroveň svojich vedomostí a zručností. Je to iba polovica štúdia v ZUŠ.

  Pokiaľ žiak odíde zo ZUŠ po 4 rokoch, nemá ukončené štúdium a nemôže sa týmto vysvedčením preukázať napr. pri  prijatí na určitý druh  stredoškolského  alebo  vysokoškolského  štúdia.

                                                                                      Vedenie ZUŠ


B U D O V A  Z U Š   L A D I S L A V A  M O K R É H O


Návrh fasády budovy - učiteľ výtvarného odboru Ján Moravčík

Realizátor - MILPEK - s.r.o.

Stavbu financovalo - Mesto Topoľčany

Ď A K U J E M E !



programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.