Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

AKTUÁLNE - NÁVRAT ŽIAKOV NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE

Vážení rodičia,

  • od 19. apríla 2021 sa v ZUŠ Ladislava Mokrého obnovuje individuálne prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov 1. st. ZŠ  od 6 do 10 rokov vrátane, okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj;
  • Tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor (t. j. skupinové vyučovanie) zostáva aj tento týždeň naďalej dištančne!

Naďalej platí zákaz vstupu do budovy školy bez preukázateľného  negatívneho testu.

  • zákonným zástupcom
  • návštevníkom školy
Žiaci musia mať pri vyučovaní prekrytie nosa a úst rúškom, nakoľko je bezprostredná blízkosť učiteľa a žiaka.

Žiaci prinesú triednemu učiteľovi Čestné prehlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti každých 7 dní.  

Ak žiak navštevuje školu, kópie negatívnych testov nie sú potrebné.

Všetky informácie  vám poskytnú  triedni učitelia.

Tlačivo čestného prehlásenia si môžete stiahnuť tu: čestné vyhlásenie.pdf



VEĽKONOČNÝ KONCERT

Srdečne vás pozývame na VEĽKONOČNÝ KONCERT žiakov ZUŠ Ladislava Mokrého, ktorý sa uskutoční opäť online - na kanály YouTube na Veľkonočný pondelok - 5. 4. 2021 o 16:30h.

Koncert nájdete tu: https://youtu.be/dp78nPwqw2o  


KONCERT UČITEĽOM

Srdečne vás pozývame na koncert žiakov ZUŠ Ladislava Mokrého, ktorý je venovaný všetkým učiteľom pri príležitosti DŇA UČITEĽOV.
Premiéra koncertu začína už v túto nedeľu - 28. 3. 2021 o 16:30h.

Koncert nájdete tu: https://youtu.be/zKsKL1Rh7TM  




AKTUÁLNE - PODMIENKY NÁSTUPU PRE ŽIAKOV K 8. 3. 2021

Základná umelecká škola L. Mokrého od 8. marca 2021 otvára prezenčné individuálne štúdium pre žiakov 1. stupňa  (okrem spevu a dychových nástrojov)
Pre bližšie informácie budú rodičia kontaktovaní triednymi učiteľmi žiakov. 

Podmienkou nástupu je vyplnenie a odovzdanie čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti a to:
  1. pre I. stupeň štúdia - čestné vyhlásenie zákonného zástupcu (okrem spevu dychových nástrojov)
  2. pre pedagóga - čestné vyhlásenie pedagóga
TLAČIVÁ a DOKUMENTY si môžete stiahnuť tu:

    1b) I. stupeň nformácie pre dotknuté osoby (aktualizované)


 


INTERNÁ SMENICA + DODATKY

Aktuálnu internú smernicu ZUŠ L. Mokrého, týkajúci sa finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za štúdium v ZUŠ L. Mokrého si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze: 
2021.01.interná smernica o poplatkoch v ZUŠ.pdf.


PLATBA ZA ŠTÚDIUM

Na základe žiadosti rodičov opakovane zverejňujeme informácie týkajúce sa platieb za štúdium.
  1. Platby je potrebné zasielať na číslo účtu: SK 10 0200 0000 0016 9897 1451
  2. Zároveň je nevyhnutné uviesť správny variabilný symbol dieťaťa a v poznámke uviesť meno dieťaťa.




programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.