Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

PRÁZDNINOVÉ PRIANIE

Všetkým žiakom i zamestnancom našej ZUŠ prajeme krásne prežitie letných prázdnin a dovoleniek, veľa oddychu a zážitkov.
P.S.: SLOVENSKO je nádherné! ❤️


Z Á P I S   D O   Z U Š 

Zápis do všetkých odborov ZUŠ sa uskutoční v nasledovných termínoch: 
 • HLAVNÝ TERMÍN: 26. a  27. 8. 2020  v čase od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00
 • NÁHRADNÝ TERMÍN: 3. a 4. 9. 2020 v čase  od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00

Vážení rodičia, prosíme, aby ste pred príchodom na zápis vyplnili elektronickú prihlášku!

Dieťa je možné prihlásiť do nasledujúcich odborov:

 • hudobný 
 • tanečný 
 • výtvarný 
 • literárno-dramatický

V hudobnom odbore je možné prihlásiť sa do nasledovných umeleckých zameraní: 
(štúdium je určené pre žiakov ZŠ od 2. ročníka, študentov SŠ, poslucháčov VŠ)

 • hra na klavíri, na keyboarde
 • hra na sláčikových nástrojoch: na husliach, violončele, kontrabase
 • hra na dychových nástrojoch: zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, trúbke, saxofóne
 • hra na klasickej gitare, elektrickej gitare a basovej gitare
 • hra na akordeóne
 • hra na bicie nástroje
 • spev, zborový spev
 • hudba a počítač (predmet zameraný na osvojenie základov kompozície)
V rámci výtvarného odboru je možné prihlásiť do nasledovných umeleckých zameraní:
výtvarná tvorba
 • výtvarná tvorba
 • multimediálna tvorba: fotografia, video, animácia 

POČAS ZÁPISU dieťa preukáže
elementárne schopnosti pre daný odbor:
 • hudobný: uchádzač zaspieva ľubovoľnú pieseň, zopakuje zatlieskaný rytmus;
 • tanečný: uchádzač preukáže elementárne rytmické zručnosti; 
 • literárno-dramatický: uchádzač zarecituje báseň, prednesie prózu alebo predvedie scénku;
 • výtvarný: uchádzač prinesie 2 výtvarné práce (pre umeleckú fotografiu 2 fotografie) s odlišnou tematikou;

Deti majú v rámci štúdia možnosť účinkovať v niektorom z umeleckých súborov pôsobiacich na našej škole ako gitarový súbor Hauloli, bicí súbor Libertas, v speváckom zbore, tanečnej skupine Cik-Cak, v detskom folklórnom súbore Žochárik.

Posúdenie študijných predpokladov pre školský rok 2020/2021 (osobná účasť žiaka a zákonného zástupcu je nutná) sa bude konať v nasledovných termínoch: 
 
Informácie o poplatkoch za štúdium nájdete v časti Prijatie do ZUŠ, poplatky.


PRACOVNÁ PONUKA - UČITEĽ HRY NA HUSLIACH

ZUŠ L. Mokrého prijme do pracovného pomeru od 1. 9. 2020 na plný pracovný úväzok 

UČITEĽA HRY NA HUSLIACH.

Kvalifikačné predpoklady:
a) vyššie odborné vzdelanie v hre na husliach
b) vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa

Požadované doklady:
a) vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom
b) vysvedčenie o štátnej skúške a vysokoškolský diplom

Požadujeme motivačný list a životopis s uvedeným súhlasom o spracovaní osobných údajov.
Informácie zasielajte na mailovú adresu sekretariat@zus-mokreho.skPLATBA ZA ŠTÚDIUM

Na základe žiadosti rodičov opakovane zverejňujeme informácie týkajúce sa platieb za štúdium.
 1. Platby je potrebné zasielať na číslo účtu: SK89 0200 0000 0016 9897 1451
 2. Zároveň je nevyhnutné uviesť správny variabilný symbol dieťaťa a v poznámke uviesť meno dieťaťa.


programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.