Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

P R I J Í M A C I E   S K Ú Š K Y

Riaditeľstvo ZUŠ Ladislava Mokrého

v y h l a s u j e   p r i j í m a c i e   s k ú š k y

 do hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru

 na školský rok 2018/2019

 počas  júna 2018

v čase od 10:00 do 12:00 a od13:00 do 16:00 hod.

Prihláška je platná len s podpisom zákonného zástupcu

a účasťou dieťaťa na prijímacích skúškach v uvedenom termíne.

V hudobnom odbore máte možnosť prihlásiť sa na tieto hudobné nástroje:

hra na bicích nástrojoch, hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na akordeóne,
hra na gitare, hra na elektrickej gitare, hra na husliach, hra na violončele,
 hra na kontrabase, spev, hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute, hra na hoboji, hra na klarinete, hra na saxofóne, hra na trúbke, h r a   n a  c i m b a l e

Záujemcovia o štúdium v tanečnom odbore -

-   kontaktujte: 0905 896 940 alebo 0948 553 403 


Podmienky prijatia

O Z N A M  P R E   R O D I Č O V
Vzhľadom k tomu, že sme škola so záujmovým vzdelávaním,

výnimočne (zdravotné dôvody, zmena bydliska)

môžete odhlásiť dieťa zo ZUŠ k 31.1 a k 30.6. daného školského roka

na základe žiadosti  zákonného zástupcu o predčasnom ukončení štúdia.


O Z N A M  O  Ú H R A D E  Š K O L N É H O

Vážení rodičia,

pri úhrade školného používajte nový variabilný symbol (VS) platný

počas celého štúdia v ZUŠ. Do poznámky uveďte meno dieťaťa.

Informácie získate u triedneho učiteľa dieťaťa.

 ZUŠ Ladislava Mokrého si vás dovoľuje upozorniť,

že štúdium v ZUŠ trvá 8 rokov.

 Po 4 rokoch štúdia  žiak  len preukazuje na skúškach úroveň svojich vedomostí a zručností. Je to iba polovica štúdia v ZUŠ.

  Pokiaľ žiak odíde zo ZUŠ po 4 rokoch, nemá ukončené štúdium a nemôže sa týmto vysvedčením preukázať napr. pri  prijatí na určitý druh  stredoškolského  alebo  vysokoškolského  štúdia.

                                                                                      Vedenie ZUŠ


programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.